Showa Seiki

Home > Manufacturer > Showa Seiki >

Company Name Showa seiki co., ltd.

AddressHead Office Factory
6-19-13, Takatsukadai, Nishi-ku, Kobe, Japan 651-2271


Kanto Branch
The 8th Floor Kuramae HK Building 4-33-8, Kuramae, Taito-ku, Tokyo, Japan 111-0051
TEL: 03-5829-6219
FAX: 03-5829-6229
OrganizationAug.1947 Establishment Showa Seiki Kosakusho
Aug.1955 Showa Seiki Ltd. Co.
Aug.1986 Showa Seiki Co., Ltd.Capital\90,000,000(JPY)
Banks114 Bank/Kobe br.
Mitsuisumitomo Bank/Nishikobe br.
Risona Bank /Nishikobe br.
Shokochukin/Kobe br.
DirectorsPresident Yoshiko Fujinami
Executive Tomoji FujinamiMembershipKobe C.C.I.
Kobe City M.M.I Association
Shinko Kyoryokukai